sf7df8f}F, @% c;f/ M ;~rf/ tyf ;""rgf k|ljlw dGqfnodf laxLaf/ dGqL kl/ifbn] u/]sf lg0f{o ;fj{hlgs ub}{ cy{, ;~rf/ tyf ;""rgf k|ljlwdGqL 8f=o''j/fh vltj8f . t:jL/ M rGb|snf If]qL,/f;;

असार,२५-

सरकारले भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाललाई जोडेर आएका विषयवस्तुप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाले कुनै दुर्भाव फैलाउने गरी, चरित्र हत्या हुने गरी, मानमर्यादा र प्रतिष्ठा घटाउने गरी भारतीय सञ्चारमाध्यममा आएको समाचार र विश्लेषणको सरकारले भर्त्सना गरेको बताउनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउने क्रममा उहाँले भारतीय मिडियाहरुमा देखिएको पछिल्लो प्रवृत्तिका लागि राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । भारतीय मिडियामा प्रधानमन्त्री ओली र सरकारविरूद्ध निरन्तर मिथ्या र आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन र प्रसारण भइरहेकाले सरकारले यसविरूद्ध राजनीतिक र कानुनी उपाय खोज्ने जनाएको हो ।

प्रतिक्रिया

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्